Systemisch Organisatiecoaching

Zakelijk aanbod Alba Academie Systemisch Organisatiecoaching

Systemische Organisatiecoaching

De meerwaarde van Organisatiecoaching wordt steeds meer onderkend. Organisaties merken dat gespecialiseerde organisatiebegeleiders een belangrijke bijdrage leveren in de dagelijkse praktijk. Zo wordt er binnen de organisatie aan ontwikkeling en verandering gewerkt.

Een organisatiecoach richt zich op de organisatie als geheel en zorgt voor samenhang tussen de diverse niveaus en onderdelen van de veranderaanpak. Een organisatiecoach zorgt voor het borgen van duurzame oplossingen voor actuele vraagstukken, zoals:

Wij willen meer eigen verantwoordelijkheid inbedden; waar moeten we aandacht aan besteden?
Hoe reageren wij op nieuwe marktomstandigheden?
Wat doen we aan die eeuwige conflicten? Ze lijken wel bij ons te horen
Er zitten schotten tussen onze afdelingen, hoe krijgen we die er uit?
Hoe begeleiden wij het beste onze medewerkers en hun leidinggeven bij een reorganisatie of een verandertraject?

Goede diagnostiek en passende interventies leveren een belangrijke bijdrage aan noodzakelijke transities. Transities, die leiden tot het benutten van potentieel en vitaliteit van mensen, teams en de hele organisatie.

Doel

Als organisatiecoach lever je een belangrijke bijdrage aan de transitie naar vitale, bewuste en duurzame organisaties. Dit doe je door – samen met management, teams en individuele medewerkers – te onderzoeken wat er nodig is en wat de volgende ontwikkelstap is. Wat dient de gezondheid van de organisatie en wat staat in de weg? Wat beweegt de organisatie: het verlangen om bij te dragen vanuit het hier-en-nu of die stip aan de horizon?

Als Organisatiecoach, zet je jezelf in als instrument. Je werkt en leert vanuit je eigen casuïstiek zodat je het geleerde meteen kunt toepassen in de praktijk.

Resultaten:

Vanuit de systemische benadering leer je de initiële vraag dieper te doorgronden en ben je in staat om een vertaalslag te maken (opdrachtverkenning en diagnostiek) om zo zicht te krijgen op de blokkades in de organisatie, die de gewenste ontwikkeling of transitie belemmeren.
Je rol nemen als Organisatiecoach. Je leert om samen met je (interne) opdrachtgever een contract op te stellen dat het vraagstuk van de organisatie dient.
Jezelf inzetten als instrument; je leert hoe je met ‘niet fixen’ het beklijvend effect voor de wijziging of transitie van de organisatie, kunt realiseren. Je leert spanningen en emoties bij jezelf en anderen te reguleren, zodat er ruimte ontstaat om de nodige bewegingen te maken.
Het belang voor verandering staat vaak haaks op het onbewuste belang om juist niet in beweging te komen. Je leert als organisatiecoach hoe je potentieel vrij kan maken door interventies toe te passen die enerzijds blokkades boven water krijgen en anderzijds aansluiten op wat al gezond is (ontwikkelplan).
Je leert interveniëren op de juiste plek; management, team of individu, om zo tot de kern te komen van een blokkade.
Je leert verstoorde loyaliteiten en dynamieken zichtbaar te maken, waardoor een gezonde beweging kan worde gemaakt in de organisatie.
Je krijgt zicht op de impact van een transitie; daar waar de kern, de essentie van de organisatie wordt geraakt. Als organisatiecoach leer je over de impact hiervan op leiderschap én op jou als coach.
Je leert als coach op een cruciale plek te staan en te raken daar waar de pijn zit. Je leert te herkennen waar het systeem kan rekken en welke grenzen zich aandienen, die je hebt te respecteren. Je laat de regie in de organisatie, zodat de ingezette verandering kan verankeren.

Voor wie is systemische organisatiecoaching bedoeld?

Deze post-HBO organisatiecoaching is er speciaal voor senior HR-professionals, (interne) coaches en organisatiecoaches op tenminste Practitioner niveau die hun kennis, kunde en wijsheid in coaching effectief willen inzetten bij de begeleiding van organisatieontwikkeling.

Noot: De opleiding tot systemische organisatiecoach is de eerste door de LVSC erkende opleiding tot organisatiecoach en daar zijn we trots op!

IncompanyDirect inschrijven

Bekijk ook eens onze andere trainingen

Deep democracy

Profiteer van de minderheidswijsheid in teams. Hoogste tijd om het weer eens oneens te zijn met elkaar en te polariseren. Activeer met Deep Democracy ‘de luis in de pels’ en de ‘dwarsliggers’. Voer het echte gesprek!

Management by Essentials

“Een goed gesprek begint bij jezelf”

Met de training ‘Management by Essentials’ Leren wij managers en (HR)-professionals het fundament in coaching, zodat zij gesprekken op het werk met (meer) zelfvertrouwen voeren door diepgang en structuur aan te brengen in de communicatie.

Teamcoaching

Mensen kunnen door samen te werken prestaties leveren die ze alleen niet kunnen leveren. Een goed functionerend team is dan ook van grote waarde voor organisaties. Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, de samenwerking in teams verloopt niet altijd even goed.

Comments are closed.